Best practices Verandermanagement


  • Bepaling doelstelling en scope
  • Bepalen gevraagde deliverables
  • Vastleggen tijdschema's
  • Vaststellen risico's en mijden
  • Opstellen communicatieplan
  • Volgen en rapporteren
  • Bijsturen

Met name op het gebied van geautomatiseerd beheer van internationaal vastgoed is zeer gespecialiseerde kennis en kunde voorhanden. Met de jarenlange ervaring bij diverse ondernemingen uit de vastgoed waardeketen in z'n algemeenheid, en beleggers als Rabo Pensioen-fonds, Corio, VSN, PingProperties, Mennens en Redevco in het bijzonder, kan ProVicis haar klanten veel toegevoegde waarde bieden.

Dienstverlening

ProVicis verleent diensten op het gebied van veranderings- project-, interim- en/of crisismanagement. ProVicis stelt dat project- en crisismanagement feitelijk gedetailleerdere vormen van veranderingsmanagement zijn, maar voor al deze vormen van veranderingsprocessen kunnen onze (geassocieerde) consultants van dienst zijn.

Regelmatig worden marktgeorienteerde commerciële bedrijven (projectontwikkelaars, beleggers, groothandel) of stichtingen (zoals pensioenfondsen) ondersteund. Maar ook overheden en overheids-gerelateerde instellingen, zoals woningbouwverenigingen, scholen, omroepen of gemeenten worden ondersteund in hun veranderingsprocessen.
ProVicis en aan haar gerelateerde consultants beschikken over een grote dosis ervaring op verschillende gebieden. Juist die ervaring maakt de inzet van ProVicis waardevol. De beschikbare kennis is niet alleen van theoretische aard, maar wordt ook pragmatisch in de praktijk toegepast (zie kader "best practices"). Daarbij is het goed formuleren van kernproblemen essentieel.
Verder wordt ProVicis regelmatig ingezet voor het verrichten van een "QuickScan" of "Second Opinion" in opdracht van besturen, directies of raden van toezicht. Het is vaak zeer verhelderend om een onbevangen buitenstaander met verstand en ervaring nuchter een bedrijfsvoering of ontstane situatie te laten beoordelen en een situatie te laten analyseren. Vaak ontstaan door dergelijke rapporten nieuwe en onverwachte inzichten. Maar het kan ook zijn dat standpunten worden bevestigd. Uiteraard wordt een dergelijke analyse zorgvuldig behandeld en is de geheimhouding adequaat geborgd door middel van Non-Disclosure clausules

Bovendien wordt ProVicis regelmatig ingezet voor mediation activiteiten. De brede en actuele ervaringen van consultants en associates van ProVicis maken hen heel geschikt om met regelmaat oplossingen te helpen zoeken bij (sluimerende) conflicten in de rol van mediator. ProVicis' klanten ervaren het als belangrijk dat een conflictbemiddelaar zelf dagelijks voeling heeft met "de praktijk". Daardoor kan hij de mediation op een natuurlijke manier leiden zonder zelf druk uit te oefenen op bepaalde oplossingsrichtingen.