Collaboration log

ProVicis maakt bij haar projecten gebruik van een via internet bereikbaar besloten systeem, waarmee participanten allerlei gegevens kunnen raadplegen en toevoegen. Taken worden centraal bijgehouden en voortgangs- informatie verwerkt, zodat alle projectleden snel de laatst bekende informatie kunnen raadplegen.

Taken van de Verandermanager

Het werk van een verandermanager bestaat voornamelijk uit coördineren, motiveren, overtuigen en stimuleren. Maar ook controle: voortdurend bewaken of een ieder wel dezelfde doelstelling nastreeft en rekening houdt met eerder genomen besluiten.

Continu moeten de activiteiten van verschillende participanten in een veranderingsproces op elkaar worden afgestemd. Dit impliceert, dat de veranderingsmanager zowel op een abstract als een concreet niveau moet kunnen bewegen (“helikopteren"). Hij kan omgaan met beleidsmatige vraagstukken, maar is niet te beroerd eens mee te denken over "een schroefje en een moertje", omdat hij weet dat sommige details het resultaat geweldig kunnen beïnvloeden. Hij moet abstracte programma's kunnen vertalen en opdelen in concrete vraagstukken op zo'n manier, dat optimaal van de knowhow van werkgroepen of individuele specialisten geprofiteerd wordt. Naar boven toe zal de veranderingsmanager zijn opdrachtgever voortdurend stimuleren een opdracht of doelstelling zo helder en ondubbelzinnig mogelijk te formuleren. De veranderingsmanager waakt voor miscommunicatie en draagt zorg voor heldere definities van begrippen en axioma's.
Het is de kunst van de ProVicis projectmanager om richting te geven aan processen met complexe uitdagingen en veranderingen met veel partijen en onduidelijke machtsverhoudingen.

Proces management wordt soms ingezet als hulpmiddel, een instrument waarmee weerstanden zonder macht moeten worden overwonnen. Het te bereiken doel is dan even niet meer dan een zekere voortgang. Dat lijkt niet ambitieus, maar kan zeer effectief zijn. Proces management is een veranderingsinstrument voor vastzittende trajecten. De onbeweeglijkheid zit vaak in de hoofden van mensen, zonder dat de betrokkenen dat zelf in de gaten hebben. Daarom is begrip over de psychologie en het gedrag van mensen in hun omgeving onontbeerlijk bij het geven van invulling aan project- en veranderingsmanagement. Deze vorm van management kent nog maar een korte geschiedenis. Vooral de laatste jaren heeft deze methode meer vorm gekregen. Door emancipatie van consumenten en medewerkers, door verdichting van regelgeving en toename van bestuurlijke druk blijken "command and control"-methodes niet altijd effectief. Op zoek naar een nieuwe effectieve aanpak is deze vorm van procesmanagement ontstaan.