Een goed begin . . . . . .

De theorie over goed project-management is ruim beschreven. Het aandeel mislukte projecten bij bedrijven en overheid ligt nog altijd vrij hoog. Schema's worden niet gehaald, budgetten overschreden en doelstellingen niet vervuld.

Het oude gezegde ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ blijft belangrijk. In studies wordt veelal de nadruk gelegd op de uitvoeringsfase van projecten. Te vaak wordt echter voorbijgegaan aan het maken van een goede projectdefinitie.

Een goede start: Pragmatische Theorie

Voordat met de daadwerkelijke uitvoering van een (veranderings-) project begonnen kan worden, moet veelal een bestaande situatie in kaart gebracht worden. Zaken zitten vaak niet zo in elkaar als zij op het eerste gezicht lijken. ProVicis neemt dan ook serieus tijd om een kwestie goed te inventariseren. Want alleen met een nauwkeurige inventarisatie kan een goed plan ontwikkeld worden. En met een goed voorbereid plan kunnen doelen op z'n snelst en efficientst worden gerealiseerd.

Een wijze les:

In militaire dienst ontvingen dienstplichtigen voor een opleiding tot reserve-officier de opdracht om een vrij ingewikkelde taak uit te voeren met ogenschijnlijk te weinig materiaal. Zij kregen hiervoor welgeteld één uur. Dus na “ampel” overleg van nog geen vijf minuten begonnen enkelen al vast met bouwen want: “aan al dat gehouwe . . . hebben we niks” : “we moeten aan de slag”. Maar zelfs na anderhalf uur kwamen ze niet tot een gebruiksklaar product. De opleiders keken geamuseerd toe en na twee uur zwoegen annuleerden zij de onvoltooide opdracht. Vervolgens werd een tweede “onmogelijke” opdracht verstrekt, maar werd de groep gedwongen het eerste half uur te besteden aan het maken van een goed doordacht plan. Met een dergelijk plan waren groepen vaak binnen twintig minuten klaar, maar werden desondanks gedwongen het plan nog 10 minuten te perfectioneren. De al zeer oude spreuk: “een goede voorbereiding is het halve werk” werd daarmee heftig bevestigd.

Naturalistisch onderzoek.

Bij zogenaamd naturalistisch onderzoek worden meer sociaal getinte methoden aangewend om zo objectief mogelijke significante werkelijkheden vast te leggen. Dit lijkt bij een eerste beschouwing éénzijdig en subjectief, maar het omgekeerde is meestal het geval en het resultaat zeer effectief. Erlandson c.s. propageren een aantal methoden zoals: "Aanhoudend betrokken zijn", "Intensief observeren", "Triangulatie", "Zoeken naar geschikt referentiemateriaal", "Overleg met gelijkgerichten", "Toetsen bij (andere) betrokkenen", “Bijhouden van logboeken" en "Nauwkeurig beschrijven".