Het succes is evident:
Na het groot onderhoud van woningen en wijk zijn sfeer en veiligheid enorm toegenomen. Vrijkomende woningen zijn populair. Zowel de opdrachtgever VSN als de bewoners van Schoonenburg (die aanvankelijk enigszins cynisch en afwachtend reageerden) zijn zeer enthousiast over het resultaat.

Schoonenburg

Ten behoeve van 190 ééngezinswoningen werd een groot onderhoudsplan ontwikkeld ten behoeve van de nieuwe eigenaar: Vastgoed Syndiceringen Nederland.

Voor- en achtergevel, alsmede de bergingen werden volledig vervangen. De woningen kregen een volstrekt ander aanzien. De begane grondvloeren werden voorzien van een vervangende constructie waarmee dreigende schade door “betonrot” werd voorkomen. De gemeente Vlissingen was bereid om de infrastructuur (bestrating en beplanting) aan te passen, inclusief een verbeterde vorm van vuilafvoer (met ondergrondse, centrale opslag).
Bij aanvang van het project (b)leek er weinig draagvlak onder de bevolking van de wijk. Maar door inzet van de consultant van ProVicis als projectleider, die de ontwikkeling ter hand nam en de bewoners intensief bij het proces betrok, werd de weerstand gereduceerd en resulteerde de samenwerking uiteindelijk in een enthousiaste omarming van de ambitieuze plannen door alle partijen.
Voor de duur van het project richtte de consultant van ProVicis, direct na een turbulente voorlichtings-bijeenkomst, een inspraak commissie op, met (onder meer) vertegenwoordigers uit de wijk. Met deze groep werd, ondersteund door architect Maarten Groenenberg van bureau Westgeest, intensief aan de plannen gewerkt. Alternatieven werden ontworpen aan de hand van het PvE van VSN en de ideeen van bewoners. Alles in nauw overleg door middel van door ProVicis geleide stuur- en werkgroepen met Vlissingen, de verkopende corporatie, adviseurs en aannemers.